Wijziging agenda

De agenda voor de algemene ledenvergadering (ALV) van maandag 18 maart wordt gewijzigd. Het punt ‘financiën’ wordt niet behandeld. De financiële verantwoording over 2018 is door de kascontrolecommissie vorige week beoordeeld. Om decharge te kunnen verlenen vragen zij om de onderbouwing van een aantal onderdelen. Deze kunnen voor morgen niet opnieuw beoordeeld worden. Dit is de kascontrolecommissie niet te verwijten maar het bestuur die de controle te laat heeft geïnitieerd.

Omdat financiële verantwoording 2018 en begroting 2019 belangrijk elementen vormen in de algemene ledenvergadering hebben we besloten hier een aparte ALV voor uit te schrijven. Wij vinden het niet passend de gehele ALV op dergelijk korte termijn hiervoor te verplaatsen gezien de overige agendapunten die wel behandeld kunnen worden.

De agenda voor de ALV van 18 maart is hieronder te vinden.

Het bestuur.

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Presentatie sportartsen Groene Hart Ziekenhuis
 5. Huldiging jubilarissen
 6. Vaststellen notulen ALV 19 maart 2018
 7. Jaarverslag 2018
  PAUZE
 8. Bestuursverkiezing
  Aftredend en niet herkiesbaar: Casper Praamsma en Ronald Stalenberg
  Voorstel nieuwe bestuursleden: Arnold Franken (penningmeester), Aart van Rijswijk (vertegenwoordiger jeugd), Maarten van Grieken (vertegenwoordiger toer)
 9. Vaststellen huishoudelijk reglement 2019
 10. Toekomstvisie vereniging
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Aanvulling agenda

Aanstaande maandag 18 maart start om 19:30 uur de Algemene LedenVergadering in ons clubhuis.

Op de agenda, die is gepubliceerd in het clubblad van februari 2019, is een aanvulling. Twee sportartsen van het Groene Hart Ziekenhuis houden een presentatie waarin onder andere aan de orde komt: inspanningstesten met hartfilmpje en ademgasanalyse en preventie van blessures.

We hopen dat er veel leden aanwezig zijn aanstaande maandag.

Het bestuur.

Toerjaarvergadering

Op 25 februari jl is weer de jaarlijkse Toerjaarvergadering gehouden. Er was een flinke opkomst. Zoals gebruikelijk werd het seizoen 2019-2020 besproken, met alle daarbij behorende clubritten en toeractiviteiten. Ook werden de herinneringen en kledingcheques uitgereikt nav het Toerklassement 2018. Bij de heren is dit klassement gewonnen door George Offers en bij de dames door Corry Verhoef. Corry was 3 jaar op rij de winnaar bij de dames en mocht daarom de wisselbeker houden. De prijzen werden uitgereikt door Jim Hoogeveen, sponsor 2018 van het Toerklassement.

Lees verder Toerjaarvergadering

Voorzitter

Tijdens de vorige ALV heeft Casper Steenstra-Praamsma aangegeven zich kandidaat te willen stellen als voorzitter van onze vereniging. Helaas heeft het niet zo mogen zijn. Casper heeft zich recentelijk moeten terugtrekken, omdat zijn nieuwe baan het onmogelijk maakt de rol van voorzitter op zich te nemen. Dit betekent dat we weer terug bij af zijn. GRTC Excelsior heeft een voorzitter nodig! Lees verder Voorzitter

al 80 jaar levendig en voor elk wat wils