• De agenda voor de algemene ledenvergadering (ALV) van maandag 18 maart wordt gewijzigd. Het punt ‘financiën’ wordt niet behandeld. De financiële verantwoording over 2018 is door de kascontrolecommissie vorige week beoordeeld. Om decharge te kunnen verlenen vragen zij om de onderbouwing van een aantal onderdelen. Deze kunnen voor morgen niet opnieuw beoordeeld worden. Dit is de kascontrolecommissie niet te verwijten maar het bestuur die de controle te laat heeft geïnitieerd.

  Omdat financiële verantwoording 2018 en begroting 2019 belangrijk elementen vormen in de algemene ledenvergadering hebben we besloten hier een aparte ALV voor uit te schrijven. Wij vinden het niet passend de gehele ALV op dergelijk korte termijn hiervoor te verplaatsen gezien de overige agendapunten die wel behandeld kunnen worden.

  De agenda voor de ALV van 18 maart is hieronder te vinden.

  Het bestuur.

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Ingekomen stukken
  4. Presentatie sportartsen Groene Hart Ziekenhuis
  5. Huldiging jubilarissen
  6. Vaststellen notulen ALV 19 maart 2018
  7. Jaarverslag 2018
   PAUZE
  8. Bestuursverkiezing
   Aftredend en niet herkiesbaar: Casper Praamsma en Ronald Stalenberg
   Voorstel nieuwe bestuursleden: Arnold Franken (penningmeester), Aart van Rijswijk (vertegenwoordiger jeugd), Maarten van Grieken (vertegenwoordiger toer)
  9. Vaststellen huishoudelijk reglement 2019
  10. Toekomstvisie vereniging
  11. Rondvraag
  12. Sluiting